Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az aranycipo.hu oldal felhasználói részére

Hatályos: 2019. február 1-től

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára Pécsváradi Aranycipó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 4. em., adószám: 10452037-2-42)  https://www.aranycipo.hu/ webcímen elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Az Aranycipónál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Aranycipó bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Az Aranycipó az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

 

2. Kik vagyunk?

 • Adatkezelő neve: Pécsváradi Aranycipó Kft.
 • Székhelye: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 4. em.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-693027
 • e-mail: aranycipo@aranycipo.hu
 • telefonszám: +36 72 466 666

 

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a https://www.aranycipo.hu/ weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

 

4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre az aranycipo.hu oldalon és hozzájárul adatainak a direkt marketing célú kezeléséhez úgy időről időre e-mail üzeneteket küldünk az Ön részére legújabb ajánlatainkról, termékeinkről.

Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).

Az adatkezelés időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról, vagy vissza nem vonja hozzájárulását.

Adattovábbítás (címzettek): Az Ön személyes adataihoz a weboldal fejlesztője és üzemeltetője a 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.) mint adatfeldolgozó is hozzáférhet.

Külföldi adattovábbítás (címzettek): Az e-mail hírlevelek küldéséhez az Aranycipó a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használhatja.

A The Rocket Science Group részére az Európai Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelmére szolgáló megfelelő garanciák biztosítása érdekében adatfeldolgozónk a Privacy Shield program tagja. Bővebb információk elérhetőek a következő linken.

 

5. Milyen cookie-kat használunk?

A Honlap cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie élettartamáról Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

 

6. Végzünk-e automatikus döntéshozatalt vagy profilozást?

Az Ön személyes adataival összefüggésben elképzelhető, hogy profilalkotásra kerül sor a Cookie tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

7. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

 • Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Aranycipó által kezelt személyes adatai tekintetében
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Aranycipó vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (lsd. a fenti 4. pont);
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7 pont);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

7.1 Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

Az Aranycipó indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Aranycipó nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet az Aranycipó válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

7.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Aranycipótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

 

7.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Aranycipó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Aranycipó indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 • ha a személyes adatokat az Aranycipó jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot az Aranycipó nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

 

7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Aranycipó jogos érdekén alapuló vagy közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen. Ebben az esetben az Aranycipó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat az Aranycipó közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

8.1 Panaszjog

Amennyiben Ön nem ért egyet az Aranycipó válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

8.2 Bírósághoz fordulás joga

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet az Aranycipó ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

9. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

9.1 Legfontosabb fogalmak

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben az Aranycipó) nevében személyes adatokat kezel;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben az Aranycipó);

“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

“érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

9.2 Az Aranycipó adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

 

Az Aranycipó, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és az Aranycipó minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Aranycipó megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Aranycipó a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Pécsváradi Aranycipó Kft. emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt